Privacy policy

Wat we van u weten, verwerken wij volgens geldige wet- en regelgeving

Privacybeleid voor het Postenconcern

(Laatst bijgewerkt 29. mei 2018)

Posten is een post- en logistiekconcern dat post-, communicatie- en logistieke diensten ontwikkelt en levert in Scandinavië. De diensten worden verkocht via de merken Posten (de particuliere markt in Noorwegen) en Bring (de zakelijke markt in de Scandinavische landen, Benelux en de UK). De moedermaatschappij in het Postenconcern is Posten Norge AS.

Onze diensten worden geleverd door de verschillende bedrijven van het concern, afhankelijk van de service die u ontvangt en in welk land. Het is de afzonderlijke dochteronderneming, («wij») waarmee u een overeenkomst bent aangegaan of die het digitale kanaal levert dat u gebruikt (bijvoorbeeld websites, sociale media, apps en customer service), die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

In dit privacybeleid kunt u lezen hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en wat we doen om uw privacy te beschermen. Precies welke persoonlijke informatie de afzonderlijke dochteronderneming verwerkt en het doel of de doeleinden van de verwerking zal variëren, afhankelijk van de service en/of digitale kanalen die u gebruikt.

Privacy policy

 • Wij verwerken uw persoonsgegevens in het kader van de toepasselijke wet-en regelgeving en dit privacybeleid. Persoonsgegevens worden verzameld wanneer dat nodig is voor het uitvoeren van de taken en diensten die wij moeten uitvoeren in overeenstemming met de wet en/of overeenkomst, of wanneer u ons op andere wijze persoonsgegevens verstrekt.

  Persoonsgegevens zijn informatie en beoordelingen die direct of indirect aan een afzonderlijke persoon gekoppeld kunnen worden. Voorbeelden van typische persoonsgegevens die wij verwerken zijn naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres.

  Wanneer we de term «verwerking» van persoonsgegevens gebruiken, betekent dit elk gebruik van persoonsgegevens, zoals het verzamelen, registreren, compileren, opslaan en openbaar maken of een combinatie van dergelijk gebruik.

  Voor alle verwerking van persoonsgegevens is een rechtsgeldige grondslag voor de verwerking nodig. Als er geen rechtsgeldige grondslag bestaat om persoonsgegevens te verwerken, zoals een overeenkomst die het noodzakelijk maakt om bepaalde persoonsgegevens te verwerken of dat wij een gerechtvaardigde interesse hebben om de verwerking uit te voeren, vragen wij altijd om uw toestemming voordat wij uw persoonsgegevens verwerken.

 • Het doel van onze verwerking van uw persoonsgegevens is in de eerste plaats het beheer en de uitvoering van de klantrelatie en elke andere verwerking die nodig is om te voldoen aan de verplichtingen die wij op ons hebben genomen tegenover u als klant en/of gebruiker van onze diensten. Wij verwerken ook persoonsgegevens in zoverre de wetgeving dat gebiedt of toestaat, of in gevallen waar u toestemming heeft gegeven voor de actuele verwerking.

  In sommige gevallen ontvangen wij informatie over u van anderen met wie u een overeenkomst bent aangegaan en die willen dat wij goederen naar u vervoeren. Dergelijke informatie omvat naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en levertijd. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van dergelijke informatie.

  Verder verwerken we persoonsgegevens onder andere zoals beschreven in de stappen 5 tot en met 11 hieronder.

 • In het algemeen verwerken we persoonsgegevens die u aan ons verstrekt of die zijn opgenomen in registers waartoe wij toegang hebben of beheren. Indien we gegevens over u verzamelen van andere bronnen (bijvoorbeeld kredietbeoordelingsbedrijven), is het normaal gesproken uw recht om hierover geïnformeerd te worden.

  De gegevens die wij verwerken zijn onder andere: naam, adres, e-mail, telefoonnummer, geboortedatum, burgerservicenummer, interesses, vakgebied, functie, werkgever, welke van onze diensten u gebruikt of belangstelling voor heeft en de transactiegeschiedenis. Voor sommige van onze diensten kan het nodig zijn om andere soorten persoonsgegevens te verwerken, zoals locatie. Dit zal in dat geval blijken uit de voorwaarden van de afzonderlijke dienst.

 • Overheden. In het geval van een wettelijk verplichte overdracht naar overheidsinstanties, zullen de relevante persoonsgegevens worden overgedragen volgens de vereisten van de instantie.
  Dataverwerkers Wij maken gebruik van derden die persoonsgegevens namens ons verwerken («dataverwerker»). Voordat we dergelijke dataverwerkers toegang geven tot uw persoonsgegevens, maken we altijd afspraken die onder andere beschrijven wat de dataverwerkers voor ons zullen doen. Voorbeelden van de soorten dataverwerkers die we gebruiken zijn leveranciers van verschillende systemen, leveranciers van analyseservices, klantenenquêtes enz.

  Overdracht naar derde landen. Relevante persoonsgegevens kunnen ook worden geleverd aan bedrijven/organisaties met wie wij samenwerken, zowel binnen als buiten de EER en de EU, zodat wij de taken en diensten kunnen uitvoeren, die wij krachtens de wet of overeenkomst moeten uitvoeren. Uw persoonsgegevens worden in geen geval overgedragen zonder de noodzakelijke overeenkomsten die ervoor zorgen dat uw rechten worden gewaarborgd. Bij overdracht naar landen buiten de EU/EER die de Europese Commissie niet heeft goedgekeurd, zullen we er altijd voor zorgen dat de overdracht plaats vindt op grond van garanties van de ontvanger, meestal de standaardovereenkomsten van de EU voor overdracht naar derde landen of volgens de Privacy Shield verordening (VS).

  Overige. In sommige gevallen kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen aan derden die een onafhankelijke verantwoordelijkheid hebben voor hun verdere verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zullen nooit uw persoonsgegevens overdragen aan dergelijke derden zonder daarvoor een rechtsgrondslag te hebben, of u hebt erom verzocht of het op andere wijze goedgekeurd.

  Links naar sites van derden: We kunnen links naar andere sites beschikbaar maken via onze digitale kanalen. Als u op een dergelijke link klikt, zal de website in staat zijn om persoonsgegevens over u vast te leggen. Dan is het deze website die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij raden u daarom aan om u te verdiepen in de manier waarop de website uw persoonsgegevens verwerkt, door bijvoorbeeld hun privacybeleid te lezen.

 • Een aantal van de bedrijven in ons concern in de zakelijke markt heeft toegang tot een gemeenschappelijk zakelijk klantenregister. Het doel is om klantrelaties zo goed mogelijk te beheren en het aanbod van diensten en advisering van verschillende van de bedrijven in het concern te coördineren.

  Het klantenregister van het concern bevat informatie over de klant zoals bedrijfsnaam, adres en informatie van de contactpersoon bij de klant, informatie over bij welk concernbedrijf de klant zaken doet en voor welke diensten en producten de zakelijke klant een overeenkomst heeft.

 • Wanneer wij een klantenrelatie met u hebben. Wij sturen u marketing over onze producten en diensten voor de product-en servicecategorieën waar we al een relatie met u hebben. In dat verband kunnen we gebruik maken van de gegevens die we hebben geregistreerd over u, zoals uw naam, contactgegevens en voor welke diensten of producten we met u een overeenkomst hebben. Voor zakelijke klanten halen we dergelijke neutrale informatie uit het voor ons concern gezamenlijke klantenregister.

  Andere product- en servicecategorieën of wanneer we geen klantenrelatie met u hebben. Als wij (i) producten en diensten promoten binnen een andere servicecategorie dan waarvoor onze overeenkomst geldt, of (II) geen klantenrelatie hebben, sturen wij u geen marketing zonder uw voorafgaande toestemming.

  U heeft altijd de mogelijkheid om te laten weten dat u dergelijke marketing niet wenst te ontvangen, wanneer u marketinginformatie van ons ontvangt via e-mail en SMS. De afmelding is alleen van toepassing op de desbetreffende service. Als u dus geen marketingberichten wenst te ontvangen over andere van onze diensten, waar u gebruik van maakt, moet u zich voor elke afzonderlijke dienst afmelden voor deze marketing.

  U kunt ook eisen dat uw naam wordt geblokkeerd voor gebruik voor marketingdoeleinden door contact op te nemen met onze klantenservice. 

  Ook al heeft u gezegd dat u geen marketing wilt ontvangen, zult u wel andere informatie met betrekking tot uw klantenrelatie ontvangen, zoals informatie over bestellingen, verzendinformatie en dergelijke. Als particulier ontvangt u normaal gesproken niet meer dan een keer per maand marketinginformatie van ons, maar dit kan variëren.

 • Doel en soorten gegevens. Wanneer we onze verwerking van persoonsgegevens baseren op uw toestemming, zal in de verklaring van toestemming duidelijk worden vermeld voor welk doel of doelen de toestemming is verkregen (bijvoorbeeld voor de marketing van onze verschillende diensten, waarvoor toestemming vereist is).

  Tenzij anders vermeld in de verklaring van toestemming, zullen we gebruik maken van de volgende persoonsgegevens over u wanneer we marketing bedrijven op basis van uw toestemming.

  Naam
  E-mail
  SMS
  Eventuele interesses of voorkeuren die u heeft aangegeven
  Geografie
  Functie (alleen voor de zakelijke markt)
  Welke andere van onze diensten u gebruikt

  Toestemming is vrijwillig. Het is aan u om te bepalen of u al dan niet toestemming verleent en u kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

  Profilering. Wij zullen u marketing sturen die aangepast is aan uw voorkeuren en uw gebruikspatroon. Deze aanpassing zal plaatsvinden op basis van de informatie die u ons heeft verstrekt en de gegevens die wij verzamelen in verband met uw gebruik van onze diensten (profilering). U heeft het recht om u te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens op deze manier.

 • Wij verwerken onder andere persoonsgegevens om te voldoen aan de onderzoeks- en rapportageplicht voor verdachte transacties volgens de regelgeving voor witwassen. Dit geldt voornamelijk waar wij bankdiensten aanbieden. We zijn verplicht om verdachte informatie en transacties te rapporteren aan de politie.

  U heeft geen recht op inzage in de persoonsgegevens die voor het bovenstaande doeleinde zijn geregistreerd.

 • Op sommige locaties maken wij gebruik van camerabewaking om criminele handelingen te voorkomen en te ontdekken. Opnames worden uiterlijk drie maanden na de opnametijd gewist, tenzij de opname is overhandigd aan de politie of wij op een andere grondslag het recht hebben om de video-opname voor een langere periode te verwerken. Op plaatsen waar we gebruik maken van camerabewaking, wordt duidelijk informatie gegeven in overeenstemming met de regels hiervoor. 

 • Uw persoonsgegevens worden verwerkt in verschillende IT-systemen, die allemaal zijn ontworpen voor specifieke en noodzakelijke operationele doeleinden. Om te zorgen voor zowel een bevredigende operationele stabiliteit als vooral ook informatiebeveiliging, is het noodzakelijk om regelmatig te updaten, testen, problemen op te lossen enz. In dit verband kan het klonen van gegevens en het dupliceren van afzonderlijke systemen worden uitgevoerd. Dit zal plaatsvinden in een veilige, daarvoor bedoelde omgeving, zodat de operaties geen invloed hebben op de dagelijkse werking van het hoofdsysteem. Alle informatie die wij verwerken als onderdeel van het interne systeemtesten en kwaliteitsborging of dergelijke is onderworpen aan dezelfde eisen en strenge routines voor informatiebeveiliging als wanneer de informatie anders wordt verwerkt. Er worden geen kopieën of back-ups van persoonsgegevens langer dan nodig opgeslagen.

 • We voeren klantentevredenheidsenquêtes uit om een beter inzicht te krijgen in hoe onze klanten ons ervaren en hoe we onze diensten kunnen verbeteren. In dit verband verwerken we naam, e-mailadres, telefoonnummer en de antwoorden die u geeft in de enquête. Het is vrijwillig om deel te nemen aan klantentevredenheidsenquêtes. Wij maken gebruik van derden om klantenenquêtes namens ons uit te voeren. Als u deelneemt aan een klantenenquête, wordt de enquête-informatie gescheiden gehouden van de andere informatie die wij over u hebben geregistreerd.

 • Onder de wet persoonsgegevens heeft u recht op inzage in de gegevens die wij over u hebben geregistreerd. Als de geregistreerde gegevens onjuist of onvolledig zijn,kunt u eisen dat de gegevens worden bijgewerkt. Neem contact op met customer service wanneer u van een van deze rechten gebruik wilt maken. Zie de contactgegevens hieronder.

 • We verwijderen uw persoonsgegevens die niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn opgeslagen. Wij slaan persoonsgegevens op overeenkomstig de tijd volgens de toepasselijke wetgeving.

 • We gebruiken cookies op onze website om de bezoekersstatistieken betrouwbaar te maken en om de functionaliteit van onze pagina's te vergroten. Hier kunt u meer lezen over ons gebruik van cookies en hoe u zelf het gebruik kunt regelen: https://www.bring.nl/use-of-cookies.

 • Als u vragen heeft over onze verwerking van persoonsgegevens of denkt dat wij niet aan onze verplichtingen voldoen met betrekking tot de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, raden wij u aan contact met ons op te nemen (zie contactgegevens hieronder). U heeft ook recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl, maar wij raden u aan om eerst contact met ons op te nemen.

 • Verwerkingsverantwoordelijke. De afzonderlijke dochteronderneming, waarmee u een overeenkomst ben aangegaan of die het digitale kanaal levert dat u gebruikt is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

  Contactgegevens. Bring Customer Service, PO Box 104 Alnabru, NO 0614 OSLO, Norway

 • Hieronder volgt een overzicht van de data waarop de privacyverklaring is bijgewerkt en welke wijzigingen zijn aangebracht.

  Datum 29 mei 2018

  Wijziging Update volgens de nieuwe wet Bescherming persoonsgegevens